Cách truy cập vào VirtualBox Shared Folders từ máy ảo Ubuntu Server

VirtualBox Shared Folders là các thư mục được chia sẻ giữa máy chủ (host) và máy ảo (guest) trên máy chủ đó. Thông qua các Shared Folders này, người dùng trên máy ảo có thể truy cập vào các tập tin/thư mục đã được chia sẻ trên máy chủ.

Để sử dụng được tính năng này, đầu tiên cần phải cài đặt VirtualBox Guest Additions trên máy ảo:

1. Khởi động máy ảo Ubuntu Server

2. Tại menu Devices của cửa sổ máy áo, chọn Insert Guest Additions CD image…

2015-06-25_14-50-44

 
3. Lúc này file .iso của đĩa CD Guest Additions đã nằm trong ổ CD của máy ảo, ta cần phải mount (gắn) nó vào thì mới truy cập được các file bên trong:

$ sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

4. Di chuyển đến thư mục CD-ROM và liệt kê nội dung:

$ cd /media/cdrom/
$ ls -al
total 50708
dr-xr-xr-x 6 root root   2048 May 13 22:15 .
drwxr-xr-x 4 root root   4096 Jun 25 14:13 ..
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 32Bit
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 64Bit
-r-xr-xr-x 1 root root   647 Sep 12 2014 AUTORUN.INF
-r-xr-xr-x 1 root root   6966 May 13 23:12 autorun.sh
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 cert
dr-xr-xr-x 2 root root   2048 May 13 22:15 OS2
-r-xr-xr-x 1 root root   5523 May 13 23:12 runasroot.sh
-r-xr-xr-x 1 root root 7136717 May 13 23:12 VBoxLinuxAdditions.run
-r-xr-xr-x 1 root root 16302592 May 14 00:14 VBoxSolarisAdditions.pkg
-r-xr-xr-x 1 root root 17375136 May 13 23:15 VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
-r-xr-xr-x 1 root root  312384 May 13 23:12 VBoxWindowsAdditions.exe
-r-xr-xr-x 1 root root 10768488 May 13 23:12 VBoxWindowsAdditions-x86.exe

5. Cài chương trình hỗ trợ cho quá trình cài đặt VBoxAdditions:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y install build-essentials

6. Cài VBoxAdditions:

$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

7. Để truy cập được vào Shared Folders, user của bạn phải thuộc group vboxsf:

$ sudo adduser $USER vboxsf

8. Trong cửa sổ Oracle VM VirtualBox Manager, nhấn chuột phải vào tên máy ảo của bạn, chọn Settings. Trong cửa sổ mới mở, chọn tab Shared Folders và nhấn vào biểu tượng Folder có dấu cộng ở bên phải.

2015-06-25_15-22-52

9. Trong cửa sổ Add Share mới hiện ra, chọn thư mục muốn chia sẻ và các thuộc tính mong muốn. Đánh dấu vào 2 ô Auto-mountMake Permanent để VirtualBox tự động mount thư mục. Bạn có thể đánh dấu vào ô Read-only nếu không muốn user trong máy ảo chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong thư mục.

2015-06-25_15-26-03

10. Thiết lập hoàn tất. Bạn chỉ cần khởi động lại máy ảo và sẽ truy cập được thư mục đã chia sẻ trong /media:

$ ls -l /media
total 2
dr-xr-xr-x 6 root root  2048 May 13 22:15 cdrom
drwxrwx--- 1 root vboxsf  0 Jun 25 14:10 sf_xyz

Tham khảo: http://tadabborat.tumblr.com/post/7881270430/virtualbox-shared-folders-on-ubuntu-server-64bit

Advertisements

Cách khắc phục lỗi Server Ubuntu không khởi động được sau khi cài kernel version mới do không đọc được partition LVM

Hiện tượng:

Sau khi cài kernel version mới, server bị treo/không khởi động lại được – không thể ping, ssh tới server, tất cả các dịch vụ không chạy.

Sau khi reset/bật tắt server, máy chạy rất lâu, hiện lên cảnh báo “ALERT! /dev/mapper/ubuntu–vg-root does not exist. Dropping to a shell!” và nhảy vào dấu nhắc (initramfs) _

Untitled

Cách giải quyết:

Vào menu boot của GRUB, chọn Advanced options for Ubuntu và chọn kernel version trước khi cập nhật.

2015-06-19_08-33-572015-06-19_09-39-20