Bức xạ của điện thoại di động có tăng lên 1000 lần khi pin yếu?

Tóm tắt:

Không có liên hệ nào giữa mức độ bức xạ và dung lượng pin còn lại. Có thể có việc bức xạ tăng lên khi mức tín hiệu nhận được (mức sóng) yếu do mức phát của điện thoại được điều khiển bởi trạm di động, khi mức sóng yếu, tự động điện thoại sẽ phát mạnh hơn để giữ được liên lạc.

Bài viết đầy đủ:
Does a cell phone emit 1000 times more radiation when its battery is low?
http://skeptics.stackexchange.com/a/13816

Advertisements