Chạy màn hình cấu hình Raspberry Pi để cài đặt các thông số như lần khởi động đầu t iên

Cách chạy màn hình cài đặt:
http://www.skpang.co.uk/blog/archives/679

Ý nghĩa các lựa chọn:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=9206

Advertisements