UBUNTU 12.04 – CÁCH NGĂN SERVER KHÔNG ĐI VÀO CHẾ ĐỘ STANDBY KHI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN DÀI

 • Việc cần làm là sửa nội dung tập tin /etc/default/grub nên trước hết phải tạo một bản sao có đuôi là .original:
  $ sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.original
 • Đổi chế độ truy cập cho tập tin vừa tạo là read-only:
  $ sudo chmod a-w /etc/default/grub.original
 • Kiểm tra tập tin vừa tạo đã đúng chưa bằng cách thực hiện lệnh sau và xem thông tin của grub.original trong danh sách in ra:
  $ ls /etc/default/ -al
 • grub.original đã được tạo đúng, bắt tay vào sửa nội dung tập thiết:
  $ sudo gedit /etc/default/grub
 • Tìm đến dòng có cụm từ “GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT”. Hiện tại toàn bộ dòng đó của mình là:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”
 • Thêm cụm từ “acpi=off apm=off” vào, dòng đó trở thành:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash acpi=off apm=off”
 • Lưu và thoát khỏi gedit
 • Thực hiện lệnh:
  $ sudo update-grub
 • Mọi việc đã xong, mình khởi động lại máy tính cho chắc ăn 🙂

Bây giờ máy tính sẽ không vào chế độ standby nữa và mình có thể truy cập từ xa bất kỳ lúc nào.

Advertisements

Lỗi không nhập (import) được shapefile vào PostGIS bằng Quantum GIS (QGIS) trên Ubuntu 12.04

Lỗi: sau khi cài plugin PostGIS Manager trong Quantum GIS, không import được shapefile vào PostGIS, chương trình báo lỗi "OSerror – Filename: None".
Từ một trong các kết quả search google với cụm từ trên, mình đã tìm được nguyên nhân: chưa có chương trình shp2pgsql.
Trước đây mình đã cài PostgreSQL/PostGIS bằng one click installer và search trong file system có file này nhưng hệ thống không hiểu được.
Gõ lệnh shp2pgsql trong terminal, mình nhận được mách nước (hint) là nên cài postgis.
Thế là sudo apt-get install postgis.
Sau đó thì mọi chuyện êm xuôi.

Ubuntu command line – alarm after fixed period and/or notify with pop-up at scheduled time

$ clear && sleep 10 && echo -e “\nding ding ding ding ding\n\n—— Time’s up ——-\n\nding ding ding ding ding\n”
I use the above command for timing my Egoscue office exercise. It will clear the terminal, wait for 10 seconds and print out the formatted string.

For notifying with pop-up at scheduled time, I will write here for future reference:

$ echo 'notify-send "Work day is done!"' | at 4:00PM
You can use at in a variety of ways, including as a tea timer:
$ echo 'notify-send "Get your tea!"' | at now + 3 minutes 
$ echo 'notify-send "Meeting in 1 hour with the big boss!"' | at 1pm tomorrow
Source for "notifying with pop-up"