Cách sửa lỗi “The type or namespace name ‘Linq’ does not exist in the namespace ‘System’ (are you missing a n assembly reference?)” trong C# 2008 Express

Lỗi này có thể gặp phải khi chọn ‘Empty Project’ template trong Visual C# Express 2008, sau đó chọn Add Item -> Class. Đánh dấu chú thích vào dòng Using có thể làm mất thông báo lỗi, tuy nhiên bạn có thể thấy là có gì đó đang bị thiếu.

Cách xử lý:
Kiểm tra xem bản .NET Framework đang sử dụng có phải bản 3.5 trở về sau không: trong cửa sổ Solution Explorer, nhấn chuột phải vào tên Project, chọn Properties. Tại thẻ Application chọn Targeted framework là .NET Framework 3.5
Nhấn chuột phải vào ‘References’ trong Solution Explorer, chọn ‘Add Reference’ và thêm vào một tham chiếu (reference) đến System.Core sẽ làm mất thông báo lỗi.

Nguồn: http://go4answers.webhost4life.com/Example/systemlinq-2083.aspx

Advertisements