Cách cài Draftsight trên Ubuntu 12.04 và Linux Mint 13 (Maya) 64 bit

Bài viết: http://linuxaideddesign.blogspot.com/2012/03/draftsight-and-ubuntu-1204-lts-64bit.html

Draftsight: phần mềm miễn phí thay thế AutoCAD và có giao diện, điều khiển, phím tắt… rất giống với AutoCAD.
Drafsight có thể cài trên Windows, Linux, Mac OS X

Advertisements

Hiển thị đúng tiếng Việt khi sử dụng shapefile với Quantum GIS 1.8.0

Quantum GIS 1.8.0 có một lỗi mã hóa font unicode trong shapefile. Cho đến khi lỗi này được sửa trong bản chính thức, bạn có thể sử dụng cách đi vòng sau:

  • Cách 1 (áp dụng được cả trên Ubuntu và Windows):

Trong thư mục chứa shapefile, tạo một file text cùng tên với shapefile (vd: test_gis.shp -> tạo file test_gis.txt) với nội dung duy nhất là một chuỗi ‘UTF-8’ không có dấu nháy, sau đó sửa phần mở rộng của tên file này thành .cpg (sửa tên test_gis.txt thành test_gis.cg). Bây giờ bạn thêm lại shapefile vào project trong Qgis, các đối tượng bạn tạo từ bây giờ trở đi trong shapefile này sẽ được hiển thị đúng tiếng Việt. (nguồn)

  • Cách 2 (áp dụng được cả trên Ubuntu và Windows – mình chưa kiểm tra)

Dùng LibreOffice hoặc OpenOffice mở file .dbf (vd: test_gis.dbf) và lưu lại với mã hóa (encoding) utf-8 hoặc loại nào thích hợp. Sau đó mở bằng Qgis bình thường. (nguồn)

  • Cách 3 (chỉ áp dụng trên Windows):

Mở thư mục C:\Programs\Quantum GIS Lisboa\bin trong Windows XP hoặc C:\Programs (x86)\Quantum GIS Lisboa\bin trong Windows 7. Tìm file qgis.bat và mở nó bằng chương trình Notepad. Sau dòng 1, chèn:

SET SHAPE_ENCODING=UTF-8

Việc này sẽ bảo đảm tất cả các mục được mã hóa đúng. Dĩ nhiên là trước đó bạn phải lưu shapefile với bảng mã UTF-8. (nguồn)

  • Cách cuối cùng:

Không sử dụng shapefile mà lưu dữ liệu ở dạng spatialite. Hiện tại không có vấn đề gì về mã hóa với dạng này cả.

Cách giải quyết: không thể chuyển giữa các user account (người dùng) trong Linux Mint 13 (Maya) , Cinnamon ngoài cách log out

[English]:
Q: I cant find out how to change user instead of logout. Is it not possible?
A: The new display manager included with LMDE 201204 (Final not RC), MDM, renamed gdmflexiserver to mdmflexiserver. Gnome-screensaver, when it brings up the password prompt to unlock, looks to see if gdmflexiserver exists, before it displays the Switch User button.
To fix simply enter the following at the terminal:

sudo ln -s /usr/bin/mdmflexiserver /usr/bin/gdmflexiserver

Now the Switch User button will appear when you lock the screen and the prompt appears.
Source: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=208&t=90863#p575355

[Tiếng Việt]
Hỏi: Tôi không thể chuyển giữa các user account (người dùng) ngoài cách log out. Điều này có thể sửa được không?
Trả lời: Trình điều khiển hiển thị đi kèm với LMDE 201204 (bản Final, không phải RC), MDM, đổi tên gdmflexiserver thành mdmflexiserver. Trình bảo vệ màn hình Gnome-screensaver, khi hiện lời nhắc mật khẩu để mở khóa, sẽ tìm xem gdmflexiserver có tồn tại không, trước khi nó hiển thị nút Switch User.
Để sửa lại, nhập dòng sau vào cửa sổ dòng lệnh (terminal):

sudo ln -s /usr/bin/mdmflexiserver /usr/bin/gdmflexiserver

Bây giờ nút Switch User dùng để chuyển giữa các người dùng sẽ xuất hiện khi bạn khóa màn hình và lời nhắc hiện ra.
Nguồn: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=208&t=90863#p575355