Xử lý lỗi GIMP 2.8.0 chạy rất chậm trên Win32

1. Chỉnh thông số Tile Cache Size (Edit -> Preferences -> Environment) cho gần bằng bộ nhớ mà bạn có – VD: nên chỉnh thông số này là 7 Gigabyte đối với hệ thống có 8 GB RAM.

2. Chỉnh số nhân xử lý mà chương trình sử dụng (Number of processors to use – cách tìm như mục 1) cho đúng với thông số trên hệ thống của bạn

Một số nguyên nhân thường gặp khác:

(1) a colour management bug (especially on Windows)

To see if this is affecting you, go to View->Display Filters -> Select Colour Management and uncheck it, and use the left-pointing arrow to move it out of the active filters.

(2) 3d desktops (especially on Linux)

disable compiz, or choose a theme that does not feature transparency. Some of these themes mean everything gets drawn multiple times.

(3) if gimp slows down during use, try (3a) making sure the tile cache size is at least close to the available memory you have – e.g. on an 8 Gigabyte system I have a 7 G tile cache; (3b) in the Undo History dock, click on the "clear undo history" button at the bottom of the dock, and see if gimp gets faster. This slowing down will probably be fixed in gimp 3.0.

(4) drink less coffee. Gimp may seem slow if you have too much coffee.

(5) Number of CPUs/threads mis-detected on some platforms – go to Edit/Preferences and check that Number of Processors to Use is not more than the number of processors you have.

Nguồn: Liam Quin

Advertisements

Các ấn phẩm (số liệu) thống kê đã phát hành của Tổng cục thống kê Việt Nam – tải miễn phí

Link: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512
Hoặc: https://www.google.com.vn/search?q=các+ấn+phẩm+đã+phát+hành+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gso.gov.vn&ie=utf-8&oe=utf-8

Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2008 – tổng cục thống kê

Mô tả: danh sách toàn bộ các đơn vị hành chính Việt Nam (tỉnh, thảnh phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn) năm 2008 cùng với mã số của từng đơn vị.

Tải về: