Cách tạo Shapefile từ dữ liệu XY bằng QGIS

Bài này hướng dẫn người dùng cách sử dụng tập tin văn bản định giới (delimited text file) chứa dữ liệu tọa độ X,Y và biến nó thành shapefile để sử dụng với các phần mềm GIS. Tập tin văn bản định giới thực ra là bảng thuộc tính (attribute table) có các cột được phân cách bởi một ký tự định trước và mỗi hàng nằm trên một hàng riêng. Hàng đầu tiên thường chứa tên của các cột. Một loại tập tin văn bản định giới thường gặp là tập tin CSV (tập tin văn bản định giới bằng dấu phẩy – Comma Separated Values) với các cột được phân cách bằng một dấu phẩy.

Tải file ví dụ tại đây. Đây là tập tin CSV chứa tọa độ các bang của Mỹ theo kinh, vĩ độ. Tập tin có 3 cột: state, longitude, latitude.

Bài này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện theo các bước sau: nhập tập tin CSV, định nghĩa ký tự phân cách và các miền X Y, định nghĩa hệ tọa độ quy chiếu (coordinate reference system), và xuất thành shapefile để lưu trên đĩa.

Bài hướng dẫn này được thiết kế để sử dụng với QGIS 1.7

Mở QGIS và bấm vào nút “Add Delimited Text Layer” . (Nếu chưa có nút này trên màn hình, bạn phải vào menu Plugins -> Manage Plugins để đánh dấu x cho phép sau đó ra màn hình chính cho hiển thị thanh công cụ Plugins)

Tại mục “File Name” nhập vào đường dẫn đến file CSV hoặc nhấn nút Browse để duyệt đến file cần nhập.

Tại “Selected delimiters”, đánh dấu chọn vào “Comma” (dấu phẩy) và chắc chắn rằng không có ký tự phân cách nào khác được chọn. Lựa chọn này quy định (các) ký tự được sử dụng để phân cách các cột trong bảng thuộc tính.

Tại “X Y fields”, để X field là “long” (kinh độ) và Y field là “lat” (vĩ độ). QGIS sử dụng các thông tin này để vẽ điểm trên bản đồ.

Kiểm tra lại xem mục “Sample text” có thể hiện 3 cột với các giá trị đúng chưa. Nếu đúng, nhấn “OK”.

Nếu làm đúng bạn sẽ nhìn thấy trên bản đồ thể hiện vị trí của từng mục trong file CSV.

Để xuất tập tin thành shapefile, nhấn chuột phải vào nó trong cửa sổ “Layers” và chọn “Save As”.

Tại mục “Format”, chọn “ESRI Shapefile”.

Duyệt đến vị trí bạn muốn lưu file shape và đặt tên cho nó.

Tại mục “CRS”, bấm vào nút duyệt (browse). QGIS mở ra cửa sổ mới cho phép chọn hệ tọa độ quy chiếu (Coordinate Reference System). Dữ liệu trong file CSV ở trên chứa tọa độ địa lý và nằm xuyên suốt nước Mỹ nên ta chọn CRS NAD83.

Bấm nút dấu “+” bên cạnh “Geographic Coordinate Systems” để mở ra các nội dung bên trong, chọn NAD83 (EPSG:4269) và nhấn “OK”.

Nếu muốn, bạn có thể thêm thông tin về nguồn gốc dữ liệu, tên lớp và nhấn “OK” để tạo shapefile. Bạn sẽ nhận được thông báo file vector đã được lưu.

 

Ghi chú:

  • Theo một số trang web, do dữ liệu trong file CSV (hoặc một số dạng file khác) không ghi rõ hệ tọa độ quy chiếu – CRS nên khi mới nhập vào QGIS lấy CRS đã chọn trong phần Options -> CRS

  • Ngoài dạng ESRI Shapefile, chức năng “Save As” trong Quantum GIS còn có thể xuất dữ liệu ra nhiều dạng vector khác nữa như AutoCAD DXF, GeoJSON, GML, KML, MapInfo File, Microstation DGN, SQLite…

 

Nguồn: How to Create a Shapefile from XY Data using QGIS – GISTutor

Advertisements

Georeference raster image in QGIS

In QGIS 1.7.0 Wroclaw, select Plugins > Georeferencer > Georeferencer, then File > Open Raster
Select tool Add point and click on the point you know coordinates (may be obtained from Google Maps or somewhere else)
Enter longitude (East – West) (kinh độ – Đông – Tây) value for X and latitude (North – South) (vĩ độ – Bắc – Nam) value for Y in the opened dialog box.
Coordinates entered may belong to one of the following formats:
* Decimal degrees: dd.dd (add a minus sign at the beginning – for West or South coordinates)
* Degrees, minutes, seconds: dd mm ss.ss (add a minus sign at the beginning – for West or South coordinates)
After selecting enough control points, select Settings > Transformation settings
At Target SRS: select SRS of the map that you obtained coordinates from (WGS 84 / ESPG:4326 for lat / long coordinates from Google maps)
Select other options as your desire and press OK.
Select the big green “play” button (Start georeferencing) and your georeferenced raster image will come your way.