Dấu nháy kép (“) trong lệnh Excel

Để Excel hiểu được dấu nháy kép trong 1 chuỗi, ta phải thay 1 dấu nháy kép (“) bằng 2 dấu liên tiếp(“”).

Ví dụ:

Để thêm chuỗi [“hello”] vào cuối chuỗi ở ô A2, ta dùng lệnh: = A2&”””hello”””

Để thêm dấu nháy kép vào đầu và cuối chuỗi ở ô A2, ta dùng lệnh: =””””&A2&””””

Sau khi trừ 2 dấu nháy kép ở đầu và cuối để giới hạn chuỗi, cứ 2 dấu nháy kép liên tiếp ở giữa sẽ được đổi thành 1 dấu nháy kép “dạng ký tự”.

Advertisements

ImageMagick commands

Ghép nhiều ảnh nhỏ cùng kích thước:

montage *.png -tile 30×20 -geometry 256×256+0+0 result.png

30: số cột (số ô trên 1 hàng)

20: số hàng

256×256+0+0: kích thước mỗi ô nhỏ là 256×256, khoảng cách (chừa trống) giữa các ô nhỏ là 0+0

Source: http://www.imagemagick.org/Usage/montage/

 

Tạo hình nền có kích thước và màu sắc xác định:

convert -size 100x100 canvas:purple canvas_purple.png
Source: http://www.imagemagick.org/Usage/canvas/ 

Set up Pidgin to use with Google apps + type with vietnamese in pidgin using unikey

1. Select “Add/Edit” from the Accounts menu, then press the “Add” button.

2. Fill in fields on the basic tab.

  • Protocol: XMPP
  • Screen name: johndoe
  • Server: example.com
  • Password: ********

3. Fill in fields on the advanced tab.

  • Connect server: talk.google.com

Don’t change other fields.

 

Để gõ tiếng việt trong pidgin với Unikey: đánh dấu vào chức năng “Sử dụng clipboard cho unicode” trong Unikey